Mann_mit_Kind_Milch_2.png

Emmi – kijk er naar uit

ACTIEVOORWAARDEN

“Stem en win een Emmi verassingspakket (NBSA)”

Algemene Actievoorwaarden

Artikel 1 Organisator en actie

Emmi Benelux B.V , gevestigd aan de Zuiderhavenweg 4, 4004 JJ te Tiel, hierna te noemen “organisator” organiseert een actie onder de naam “Stem en win een Emmi verassingspakket (NBSA)” (hierna “Actie” genoemd).

Artikel 2 Duur Actie

De Actie loopt van 8 januari 14:00 2017 tot 15 januari 14:00 2017. Het betreft een tijdelijke Actie.

Artikel 3 Prijs

  • 5x de prijs een verassingspakket ter waarde van 69,95

De prijs is niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.  

Artikel 4 Wie mag deelnemen?

A)   Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland met uitzondering van:

a.    Medewerkers van de Organisator

b.    Een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 B)    Personen jonger dan 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van hun ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5 Deelnemer akkoord voorwaarden

Deelnemers kunnen zich enkel  opgeven via SMS.  Met het versturen van de SMS verklaart de deelnemer zich dan ook akkoord met de Algemene actievoorwaarden.

Artikel 6 Hoe mee te doen?

Deelnemers versturen een SMS bericht met de volgende tekst “NBSA 9877” naar 4422. Het versturen dan de SMS is gratis, exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Consumenten kunnen maar 1 keer stemmen per nummer.

De deelnemer gaat daarmee akkoord met de actievoorwaarden met het versturen van de SMS. Eind februari zullen de winnaars bekend gemaakt worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Organisator

De Organisator is niet aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, de in de actievoorwaarden genoemde internetsite, het netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van gegevens. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de Actie, de door Organisator uit te keren prijzen of anderszins. Organisator verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.

Artikel 8 Recht tot wijzigen Actie

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen om voor Organisator moverende redenen, zonder dat Deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.

Artikel 9 Persoonsgegevens

De organisatie van het NBSA zal ervoor zorg dragen dat de persoonsgegevens van de deelnemers met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking.  De gegevens worden mogelijk opgenomen in een bestand van het Nationale Business Succes Award instituut en mogelijk beschikbaar gesteld aan derde partijen. Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

De organisatie van het NBSA zal 5 trekkingen uitvoeren en de winnaars persoonlijk contacteren. Bij acceptatie van de prijs worden diverse persoonlijke gegevens gedeeld met de Organisator ter levering van de prijs. Zodra de winnaars bij de Organisator bekend zijn zullen de prijzen diezelfde week nog verstuurd worden.