Legal Information

Auteursrecht en andere rechten

De Emmi-websites bevatten teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, audio- en videobestanden en animaties, die eigendom zijn van Emmi of van met deze verbonden ondernemingen en die vallen onder de bescherming van het auteursrecht of andere beschermende rechten. Commercieel gebruik van de inhoud van de Emmi-websites door middel van enige vorm van vermenigvuldiging, verspreiding of verandering is verboden. Wij wijzen erop, dat het schenden van onze auteurs- of andere rechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

Geen aanbieding

De op de Emmi-websites gepubliceerde informatie en verklaringen vormen geen aanbod of uitnodiging tot de koop of verkoop van producten zoals in het bijzonder waardepapieren.

Geen garanties met betrekking tot de inhoud

Emmi geeft noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend garanties voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie of meningen. Het gebruik van de op de internetpagina’s ter beschikking gestelde inhoud en informatie geschiedt uitsluitend voor risico van de gebruiker. Emmi aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor verlies of directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot de Emmi-websites of uit de koppelingen met websites van derden. Emmi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving alle pagina’s of een deel hiervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Koppelingen

Emmi controleert niet de websites van derden waarnaar wordt verwezen met een koppeling en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites.

Verwerking van gegevens

Emmi verplicht zich persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan partijen buiten het Emmi-concern of andere derden hiertoe toegang te geven. Daarentegen gelden mededelingen en informatie zoals bijvoorbeeld opmerkingen, tips, ideeën, recepten enz. die een gebruiker zelf op de website publiceert of door een e-mail naar de website stuurt, niet als vertrouwelijk of als intellectueel eigendom van de gebruiker en staat het Emmi vrij deze te gebruiken.

Als u gegevens over uzelf invoert, geeft u ons daarmee toestemming tot opslag en gebruik ervan in de zin van de Zwitserse privacybeschermingswetgeving. Deze informatie is persoonlijk en wordt vanzelfsprekend binnen het concern vertrouwelijk gebruikt. U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen dit gebruik en verzoeken om het wissen van uw gegevens.

Cookies

Wanneer u onze website op uw computer opent, wordt er op uw computer een klein bestand, een zogenoemd “cookie” opgeslagen. Deze trackingtechnologie wordt vooral gebruikt om de bezoekersaantallen precies vast te leggen. Zij wordt niet gebruikt om het gedrag van afzonderlijke bezoekers te observeren of op te slaan.

De informatie die wij vastleggen en opslaan wanneer u een normaal bezoek brengt aan onze webpagina's, wordt uitsluitend binnen de Emmi-groep gebruikt voor de optimalisatie van de webpagina's. Wij beogen niet om deze te gebruiken om personen te identificeren, behalve ten bate van de afweer van aanvallen die een strafbaar feit vormen of waarmee wordt geprobeerd om het functioneren van ons webaanbod te verhinderen of te beïnvloeden.

Privacy – Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webananalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies” tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.  Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de reclameactiviteiten van de website-exploitant samen te stellen en om andere met website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Daarnaast geeft Google de gegevens in voorkomend geval door aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of indien derde deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google zal in geen geval een koppeling tot stand brengen tussen uw IP-adres en andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies verhinderen met de desbetreffende instelling van uw browser; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.  Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google, op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor vermelde doeleinden.

Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Zwitserse wetgeving en dient in overeenstemming met deze wetten te worden geïnterpreteerd. U verplicht zich alle uit uw gebruik van deze website voortvloeiende geschillen uitsluiten te onderwerpen aan de Zwitserse rechtbanken.

 

Luzern, 11 november 2008