Mann_mit_Kind_Milch_2.png

Emmi – kijk er naar uit

Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden

Hieronder willen wij u wijzen op de door Emmi Benelux B.V. uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens. Lees dit Privacy & Cookie Statement zorgvuldig door. Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, kunt u deze te allen tijde richten aan de onder punt 1 vermelde coördinator voor de gegevensbescherming.
 

1. Name and contact details of the data controller and the company data protection officer

Dit Privacy & Cookie Statement geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door:
Verwerkingsverantwoordelijke:
Emmi Benelux B.V. (hierna te noemen Emmi Benelux)
Zuiderhavenweg 4
NL-4004 JJ Tiel

E-mail: info.nlemmi.com
Telefoon: +32 264 30 17 4

De coördinator gegevensbescherming van Emmi Benelux is op het bovengenoemde adres, t.a.v. afdeling Gegevensbescherming of op info.nlemmi.com bereikbaar.
 

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan

a)    Bij het bezoek aan de website

Wanneer onze website benelux.emmi.com wordt opgeroepen, wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zgn. logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt hierbij zonder uw tussenkomst door ons geregistreerd en na 6 maanden automatisch gewist:

 • IP-adres van het gebruikte eindapparaat;
 • datum en tijd van de toegang;
 • naam en URL van de opgeroepen gegevens;
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (zogenoemde referrer-URL);
 • type en besturingssysteem van uw eindapparaat;
 • naam van uw toegangsprovider;
 • gebruikt browsertype en -versie, evenals verdere door de browser overgedragen informatie (zoals de geografische locatie, taalinstelling, gebruikte add-ons, schermresolutie etc.).

De bovengenoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het garanderen van een soepele totstandkoming van een websiteverbinding;
 • het garanderen van optimaal websitegebruik;
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit;
 • verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de op deze manier verzamelde gegevens met het doel om conclusies te trekken over u als persoon.

Daarnaast maken wij bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies en analysediensten. Nadere uitleg hierover krijgt u onder punt 4, 6 en 7 van dit Privacy * Cookie Statement.

b)    Bij uw bezoek aan onze optredens op socialmediaplatformen

De gegevens die u invoert (opmerkingen, afbeeldingen, video’s, likes, openbare berichten, contact-gegevens) bij uw bezoek aan onze socialmediaplatformen (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn) worden door het desbetreffende socialmediaplatform verwerkt en gepubliceerd. De privacyverklaringen die door de desbetreffende exploitanten van de socialmediaplatformen be-schikbaar zijn gesteld, zijn van toepassing voor de verzameling en opslag van uw gegevens en de manier en het doel van het gebruik door deze platformexploitanten. De desbetreffende privacyverkla-ringen kunnen als volgt worden opgevraagd:

Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens bij uw bezoek aan onze optredens op socialmediaplat-formen voor de volgende doeleinden: 

 • delen van uw gegevens op onze socialmediapagina’s als dit een functie van het desbetref-fende socialmediaplatform is;
 • om met u te communiceren;
 • voor het uitvoeren van loterijen (vgl. litt. g. hieronder).

De wettelijke basis voor onze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 litt. a) AVG (toestemming), litt. b) (het nakomen van een overeenkomst) en litt. f) (behartiging gerechtvaardigde belangen). Het ge-rechtvaardigd belang bestaat in ons belang aan public relations en communicatie.

Wij verwijderen uw bij ons beschikbare persoonsgegevens automatisch na drie maanden, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat. Voor zover er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat, verwijderen we uw persoonsgegevens na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Voor gegevens die wij speciaal voor een loterij gebruiken, geldt de verwijdertermijn conform litt. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. hieronder.
Let erop dat de verwijdering van uw persoonsgegevens door de exploitant van de socialmediaplatformen geregeld is door de privacyverklaringen van de exploitant van de socialmediaplatformen.

c)    Bij aanmelding voor onze elektronische nieuwsbrief

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig de gewenste nieuwsbrieven toe te sturen resp. te laten toesturen. Voor de ontvangst van nieuwsbrieven is het opgeven van een e-mailadres voldoende.

Afmelding is te allen tijde mogelijk, bijv. via een link aan het einde van iedere nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door een bericht te sturen naar info.nl@emmi.com 

Indien u zich afmeldt, worden uw persoonsgegevens gewist na 90 dagen.

d)    Bij aanmelding voor de verzending van informatie per post

Bij de aanmelding voor de verzending van informatie per post gebruiken wij uw postadres om u re-gelmatig de gewenste informatie toe te zenden of te laten verzenden. Voor de ontvangst van de in-formatie per post is het opgeven van een postadres voldoende.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is of ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 litt. f AVG of uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 litt. a AVG.

De afmelding is te allen tijde mogelijk, bijv. per e-mail aan info.nl@emmi.com ​​​, via een op onze website beschikbaar gesteld contactformulier of per brief of briefkaart aan het adres van de afzender dat in de informatieverzending is aangegeven.

e)    Bij gebruik van ons contactformulier

Bij alle soorten vragen bieden wij u de mogelijkheid om via een op de website aangeboden formulier contact met ons op te nemen. Hierbij is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres, een voor- en achternaam, postcode en telefoonnummer op te geven, zodat wij weten van wie de aanvraag afkom-stig is en de aanvraag kunnen beantwoorden. Aanvullende gegevens kunnen vrijwillig worden ver-strekt. 

De verwerking van gegevens ten behoeve van contact met ons vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming zoals beschreven in art. 6 lid 1 sub a AVG.

De door ons verzamelde persoonsgegevens afkomstig uit het ingevulde contactformulier worden uiterlijk 8 weken na de afhandeling van de door u geplaatste contactaanvraag gewist. 

f)    Bij gebruik van onze chatfunctie

Met onze live-chat bieden wij u de mogelijkheid om rechtstreeks met ons in contact te komen. Hier-voor moet u uw e-mailadres opgeven, zodat wij vervolgens contact met u kunnen opnemen.

De duur en het tijdstip van het chatgesprek worden voor statistische doeleinden opgeslagen. Het verloop van de chat wordt ten behoeve van kwaliteitscontrole geanonimiseerd opgeslagen. De gege-vensverwerking door gebruik van de chatfunctie vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toe-stemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG. 

De door ons verzamelde persoonsgegevens in het kader van onze chatfunctie worden uiterlijk 90 dagen na de afhandeling van uw vraag geanonimiseerd of gewist. .

g)    Prijsvragen

Van tijd tot tijd kunnen wij prijsvragen of soortgelijke acties laten uitvoeren. Voor de uitvoering van prijsvragen of acties gebruiken wij de volgende gegevens:

 • aanhef, naam, voornaam;
 • adres;
 • geboortedatum.

Deze informatie wordt na uitvoering van de prijsvraag, resp. de actie gewist. Iets anders geldt wan-neer u overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijk en apart toestemming hebt gegeven voor het gebruik van bovengenoemde en eventueel andere persoonsgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden (e-mails, nieuwsbrief, etc.) of andere doeleinden. In het kader van de prijsvraag resp. de actie zullen wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden ten behoeve van hun eigen doeleinden als u overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijk hiervoor toestemming hebt gegeven, of als dat overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub b AVG noodzakelijk is voor de uitvoe-ring van de prijsvraag.

h)    Andere doeleinden

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken. Hierover informeren wij u echter op een passende manier en vragen wij indien nodig om uw toestemming
 

3. Doorgifte van gegevens

a)    SAP Hybris

Wij maken op onze site gebruik van de cloudgebaseerde, gelicentieerde software Hybris Marketing van SAP America Inc. (3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073 USA). Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem bevindt zich in St. Leon-Rot in Duitsland.

Met Hybris Marketing worden de conform deze privacyverklaring door u opgegeven en door ons verzamelde persoonsgegevens naar een centrale server van SAP America Inc. in Duitsland overgedragen en samengevoegd tot een uniform consumentenprofiel. Dit proces heeft de uitvoering van contextgebonden marketingactiviteiten tot doel. Hierdoor zijn wij in staat om individuele consumenten en anonieme bezoekers van de website in realtime een consistente en relevante digitale gebruikerservaring te bieden. Met betrekking tot Hybris Marketing willen wij u garanderen dat alleen op uw werkelijke of vermeende interesses afgestemde producten en reclame op uw eindapparaten worden getoond.

Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem wordt overeenkomend met art. 6 lid 1 sub f AVG voor bo-vengenoemde doeleinden gebruikt. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd zoals gedefinieerd in eerdergenoemde bepaling.

b)    Met betrekking tot andere doeleinden

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens alleen binnen de Emmi-groep en/of aan derden door, als:

 • u hiervoor toestemming heeft verleend in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met u;
 • voor de doorgifte een wettelijke verplichting bestaat in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub c AVG;
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en daarbij geen reden bestaat om aan te nemen dat u een belang tot bescherming van en het niet doorgeven van uw persoonsgegevens hebt dat zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd be-lang. 

In deze context kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven naar Zwitserland, waarvoor er een ade-quaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.
 

4.    Cookies

Wij maken op onze site gebruik van cookies. Het gaat hierbij om kleine bestanden die uw browser automatisch genereert en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgesla-gen wanneer u onze site bezoekt. 
In de cookie wordt informatie opgeslagen die steeds ontstaat bij verbinding met het specifiek ge-bruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk inzicht in uw identiteit krij-gen.

Het gebruik van cookies dient ertoe om het gebruik van ons aanbod aangenamer voor u te maken. Zo maken wij gebruik van zogenoemde sessiecookies om te herkennen of u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch gewist.

Daarnaast maken wij ten behoeve van het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgesla-gen. Als u onze site opnieuw bezoekt om een beroep op onze diensten te doen, wordt automatisch herkend of u onze site al eerder bezocht hebt en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u deze niet nog een keer hoeft in te voeren.

Ook maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, en te analyseren ten behoeve van het optimaliseren van ons aanbod voor u (zie punt 6) en om u aanbiedin-gen te doen die aan uw persoonlijke belangen tegemoetkomen (zie punt 7). 

Voor zover bij de cookies genoemd onder punt 6 hieronder persoonsgegevens worden verwerkt, vindt het plaatsen van deze cookies plaats op basis van gerechtvaardigde belangen zoals beschre-ven in art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons belang bij de genoemde doeleinden, in het bijzonder het optimalise-ren van onze website, dient daarbij te worden beschouwd als gerechtvaardigd als bedoeld in boven-genoemde bepaling.  Voor zover bij de cookies genoemd onder punt 7 hieronder persoonsgegevens worden verwerkt, worden deze cookies geplaatst op grond van uw toestemming gegeven in overeen-stemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Ook indien er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij de cookies genoemd onder punt 7, worden deze alleen geplaatst nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er altijd een bericht verschijnt voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. De volledige uitschakeling van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. 

Informatie om cookies te weigeren en te verwijderen is te vinden op de volgende websites:

5.    Monitoring tools

a)    Brandwatch 

Wij maken gebruik van de diensten van Brandwatch GmbH (Gutenbergstr. 77A, 70197 Stuttgart, Duits-land). Het gaat hierbij om een social media-opvolgingstool waarmee wij content op sites van derden (bijv. posts, tweets, blogs, nieuws, bijdragen op forums en socialmediaplatformen) kunnen herkennen en observeren. Zo krijgen wij een gedetailleerd inzicht in meningen van klanten en allerlei onderwerpen op het internet waarbij onze bedrijfsnaam/bedrijfsnamen wordt/worden genoemd of over merk(en) van ons wordt gesproken. Daarbij doorzoeken zogenoemde 'crawlers' online beschikbare bronnen om de relevante resultaten uit te filteren. Brandwatch doorzoekt zowel gegevens die openbaar op internet staan als gegevens vanuit gesloten netwerken van externe aanbieders waarmee rechtstreeks overeen-komsten inzake de toegang tot hun gegevens worden gesloten.

De gegevens die Brandwatch hierbij registreert, variëren afhankelijk van de bron van de gegevens. Hierbij kunnen ook de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • uw naam, gebruikersnaam, bijnaam of een ander identificatiemiddel;
 • de content die u via deze naam, gebruikersnaam, bijnaam of een ander identificatiemiddel openbaar hebt gemaakt, inclusief commentaren, uitdrukkingen, meningen, posts etc.;
 • uw profielfoto;
 • uw beroepstitel of branche;
 • uw interesses;
 • uw locatie;
 • uw geslacht;

alle andere gegevens die u publiceert op een internetsite of een platform van een derde die Brandwatch van gegevens voorziet. 

Het gebruik van de diensten van Brandwatch is bedoeld voor markt- en opinieonderzoek en dient daarnaast marketing- en pr-doeleinden. De gegevensverwerking vindt buiten en los van onze bedrijfs-website en social mediapagina plaats, waardoor wij geen uitspraak kunnen doen over de rechtmatig-heid van de verwerking door Brandwatch.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Brandwatch, inzage wilt in de opgesla-gen gegevens of een ander recht wilt inroepen, dient u zich te wenden tot Brandwatch op het e-mailadres privacybrandwatch.com. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Brandwatch vindt u hier.

b)    Falcon.io

Wij maken gebruik van de diensten van Falcon.io ApS (H.C. Andersens Boulevard 27, 1e verdieping, 1553 Kopenhagen V, Denemarken). Het gaat hierbij om een social media-beheertool met behulp waar-van wij onze socialmediaprofielen en -activiteiten op uniforme wijze kunnen beheren. Iedere interactie van gebruikers met ons wordt automatisch en afzonderlijk geregistreerd, zodat wij snel en efficiënt op aanvragen van klanten kunnen reageren. Bovendien kunnen wij uitfilteren of ons bedrijf of onze pro-ducten door gebruikers van de socialmediaplatformen waarop wij aanwezig zijn worden genoemd en kunnen wij gericht contact met hen opnemen of content aanbieden. Zo krijgen wij een gedetailleerd inzicht in meningen van klanten. Verder stelt de tool ons in staat om eigen actiepagina's aan te ma-ken, gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame te tonen en resultaten te meten.

Het gebruik van Falcon.io dient eerdergenoemde doelen. De gegevensverwerking vindt buiten en los van onze bedrijfswebsite en socialmediasite plaats, waardoor wij geen uitspraak kunnen doen over de rechtmatigheid van de verwerking door Falcon.io.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Falcon.io, de opgeslagen gegevens in wilt zien of een ander u recht wilt inroepen, dient u zich te wenden tot Falcon.io op het e-mailadres privacyfalcon.io. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Falcon.io vindt u hier.
 

6.    Tracking tools

De hierna vermelde en door ons toegepaste trackingmiddelen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Met de toegepaste trackingmiddelen willen wij een op de behoefte afge-stemde vormgeving en een continue optimalisatie van onze website garanderen. Ook passen wij trac-kingmiddelen toe om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om te analyseren hoe wij de wijze waarop ons aanbod aan u wordt weergegeven kunnen optimaliseren. Deze belangen die-nen te worden beschouwd als rechtvaardig zoals gedefinieerd in eerdergenoemde bepaling.

a)    Google Analytics

Ten behoeve van op voorkeuren afgestemde vormgeving en de continue optimalisatie van onze pagi-na's maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphithe-atre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen 'Google'). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gecreëerd en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De cookie genereert de volgende informatie over uw gebruik van deze website:

 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (de ervoor bezochte site),
 • IP-adres,
 • tijdstip van het serververzoek,

Deze gegevens worden aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De gegevens worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren, om rapporten over de websiteactivi-teiten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren die zorgen voor het uitvoeren van marktonderzoek en ervoor zorgen dat de vormgeving van deze website afgestemd op de behoefte. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedra-gen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht ver-werken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google gecombineerd. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat geregistreerd bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Han-del van de VS. 

U kunt de plaatsing van cookies door een overeenkomstige instelling in de browsersoftware voorko-men; wij wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunnen worden benut.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de websi-te gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en installeren.

In plaats van de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op deze lin k te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in Google Analytics Help.

b)    Google Adwords 'Conversies bijhouden'

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te analyseren ten behoeve van aanbo-doptimalisatie, maken wij gebruik van Google Conversies bijhouden. Daarbij wordt door Google Ad-words een cookie (zie onder punt 4) op uw eindapparaat geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identifica-tie. Als de gebruiker bepaalde webpagina's de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlo-pen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site is doorgestuurd.

Ledere Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversiecookies verkregen informatie dient ertoe conversiestatistieken voor Adwords-klanten op te stellen die voor Conversies bijhouden hebben gekozen. De Adwords-klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een site werd doorgestuurd die van een tag voor het bijhouden van conversies is voorzien. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentifi-ceerd.

Als u niet wilt dat conversies worden bijgehouden, kunt u ook de hiervoor vereiste plaatsing van een cookie afwijzen, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische plaatsing van cookies uitschakelt. U kunt cookies voor Conversies bijhouden ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd. Informatie over het privacybeleid van Google met betrekking tot Conversies bijhouden vindt u hier.
 

7.    Targeting tools

De hierna vermelde en door ons toegepaste targetingmiddelen worden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG uitgevoerd. Met betrekking tot de toegepaste targe-tingmiddelen willen wij, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, ervoor zorgen dat u alleen op basis van uw surfgedrag vastgestelde interesses of vermeende interesses afgestemde reclame op uw eindapparaten te zien krijgt. Via deze link  kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken.  Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming gebaseerd was vanaf uw intrekking van uw toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten. De gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming intrekt, blijft rechtmatig.

a)    Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van Google Remarketing-tags. Dat zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphithea-tre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen 'Google'). Google gebruikt cookies (zie onder punt 4) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google met de laatste drie cijfers ingekort, waar-door een eenduidige toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS geregi-streerd. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rappor-ten over de websiteactiviteiten voor website-exploitanten op te stellen en om verdere aan het website-gebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Ook zal Google deze informatie mogelijk aan derden overdragen voor zover dit wettelijk is voorge-schreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Externe aanbie-ders, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Externe aanbie-ders, met inbegrip van Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de pagina voor het uitschakelen van Google-reclame te openen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Verdere uitleg met betrekking tot de regels van Google vindt u hier.

b)    DoubleClick

Op onze website wordt door middel van het gebruik van cookies (zie punt 4) informatie voor de opti-malisatie van reclame geregistreerd en geanalyseerd. Hiervoor maken wij gebruik van targeting-technologieën van Google Inc. (DoubleClick, DoubleClick Exchange Buyer, DoubleClick Bid Mana-ger). Deze technologieën stellen ons in staat om u gericht met persoonlijke, aan uw interesses gerela-teerde reclame aan te spreken. De gebruikte cookies registreren bijvoorbeeld gegevens met betrek-king tot producten van ons waarin u interesse hebt getoond. Aan de hand van de informatie kunnen wij u ook op sites van derden aanbiedingen tonen die afgestemd zijn op de interesses die tot dusver uit uw gebruikersgedrag worden bepaald. Uw gebruikersgedrag wordt uitsluitend onder een pseudo-niem geregistreerd en geanalyseerd en het is voor ons niet mogelijk om u als persoon te identificeren. In het bijzonder geldt dat de gegevens niet met uw persoonsgegevens worden gecombineerd.
De cookie wordt na 30 dagen automatisch gewist.

Instellingen voor de weergave van aan interesses gerelateerde reclame kunt u bovendien via de adver-tentie-instellingenmanager van Google aanpassen.

Nadere informatie en de privacyregels met betrekking tot reclame en Google vindt u in het Privacy Statement en de gebruiksvoorwaarden van Google.

c)    Facebook Retargeting / Remarketing

Op onze pagina's zijn Remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook') geïntegreerd. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de Remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de melding dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. De zo verkregen infor-matie kunnen wij gebruiken voor advertenties via Facebook Ads. Facebook neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat geregistreerd bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van pagina's geen inzicht in de content van overgedragen gege-vens en het gebruik ervan door Facebook krijgen. 

Meer informatie vindt u in het Privacy Statement van Facebook.

d)    Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences

Daarnaast maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalike Audiences. Het gaat hierbij om marketingdiensten van Facebook. Deze stellen ons in staat om aan bepaalde be-zoekersgroepen van onze website die ook Facebook gebruiken, persoonlijk afgestemde en aan inte-resses gerelateerde reclame op Facebook te laten tonen.

Op onze website zijn Facebook Custom Audiences-pixels en Facebook Lookalike Audiences-pixels geïntegreerd. Het gaat hierbij om het opslaan van persoonsgegevens over gebruik van de website via JavaScript code. Daartoe behoren uw IP-adres, de gebruikte browser en de uitgang- en landingspagi-na. Deze informatie wordt overgedragen aan servers van Facebook, die zich bevinden in de Verenig-de Staten. Daar wordt automatisch getoetst of voor u een Facebook-cookie is opgeslagen. Via de Facebook-cookie wordt automatisch vastgesteld of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, ziet u op Facebook passende reclames van ons. Bij dit proces wordt u door de toetsing van gegevens niet persoonlijk door ons geïdentificeerd. Facebook neemt de be-palingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat geregistreerd bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Han-del van de VS.

U kunt op de website van Facebook bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten Custom Audi-ences en Lookalike Audiences. Nadat u zich op Facebook hebt aangemeld, gaat u in uw account naar de instellingen voor Facebook-reclameadvertenties om uw voorkeuren omtrent het aanbieden van advertenties aan te passen.

Meer informatie vindt u in het Privacy Statement van Facebook.


8.    Uw rechten

U hebt het recht om:

 • Overeenkomstig met art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal verleende toestemming te allen tijde tegen-over in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestem-ming gebaseerd was, in  de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • In overeenstemming met art. 15 AVG inzage te krijgen in de door ons verwerkte persoonsge-gevens. U kunt daarbij inzage verkrijgen in de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens getoond worden of werden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, be-perking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons werden verzameld, en het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van de profilering en evt. relevante in-formatie over details ervan;
 • een verzoek te doen tot rectificatie of aanvulling van onjuiste gegevens;
 • een verzoek in te dienen voor de verwijdering van bij ons opgeslagen persoonsgegevens voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • een verzoek te doen tot de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zo-ver de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u deze nodig heb voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig, u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • Zoals vastgelegd in art. 20 AVG persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt ge-steld, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of de over-dracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;
 • Zoals vastgelegd in art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. Daarvoor kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de maatschappelijke vestiging van ons bedrijf zich bevindt. Voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor België: Gegevensbeschermingsauto-riteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
   

9.    Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 sub f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om conform art. 21 AVG tegen de verwerking van uw per-soonsgegevens bezwaar te maken, voor zover hiervoor redenen bestaan die met uw specifieke situa-tie verband houden of u bezwaren hebt tegen het verwerken van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. In het laatste geval hebt u een ongelimiteerd recht van bezwaar en wordt het verzoek tot stopzetten van gegevensverwerking direct gehonoreerd. 

Indien u van uw recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar info.nlemmi.com.


10.    Gegevensbeveiliging

Wij maken op onze website gebruik van het gangbare TSL-protocol (Transport Layer Security) in combinatie met het op enig moment hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt onder-steund. Gewoonlijk gaat het hierbij om een 256-bits versleuteling. Indien uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug op de 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze internetpresentatie versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slotsymbool in de statusbalk aan de onderkant van uw browser.

Wij nemen voorts passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen toe-vallige of opzettelijke wijzigingen, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de onbevoeg-de toegang door derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.
 

11.    Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is herzien in mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en bijbehorende aanbiedingen of in verband met ge-wijzigde wettelijke voorschriften of overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk worden deze privacy-verklaring te wijzigen. De op elk moment actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde op deze websi-te terugvinden en afdrukken: https://benelux.emmi.com/nl/privacybeleid/

Gebruiksvoorwaarden

De website https://benelux.emmi.com/nl/ (hierna genoemd 'Website') wordt beheerd door Emmi Benelux B.V. , Zuiderhavenweg 4, 4004JJ Tiel, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 11014807 (hierna genoemd 'Emmi' of 'wij' / 'we').

Onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd 'Gebruiksvoorwaarden') is het gebruik van de Website. Door het gebruik van de Website bevestigt u (hierna genoemd 'Gebruiker' of 'u') dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en gaat u ermee akkoord dat deze van toepassing zijn. Gebruik deze Website niet (meer) als u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Website en de informatie op deze Website kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd. Emmi behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden of elke andere op de Website weergegeven juridische aanwijzing te wijzigen, met inbegrip van het Privacy Statement. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd op de Website. Ter controle van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden en andere juridische aanwijzingen dient u deze Website regelmatig te bezoeken, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot de Website

Toegang tot onze Website vindt plaats op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze toegang zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder 'Beschikbaarheid Website'). Als deze Website om wat voor reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is, zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot de Website en/of toepassingen of andere functies van deze Website, of onderdelen hiervan, op elk moment zonder kennisgeving te beperken, te blokkeren of te beëindigen.

Beschikbaarheid Website

Emmi streeft naar een 24-urige beschikbaarheid van de Website. Als de Website om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, is Emmi daarvoor op geen enkel moment en voor geen enkele periode verantwoordelijk. Toegang tot de Website kan met name zonder kennisgeving tijdelijk worden opgeschort wegens systeemstoringen, onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden of wegens enige gebeurtenis waarover Emmi geen controle heeft.

Uw toegang tot de Website, de mogelijkheid om van alle of bepaalde onderdelen van de Website gebruik te maken en/of uw registratie (indien van toepassing) kan op elk moment zonder kennisgeving worden ingetrokken, geblokkeerd en/of beëindigd, zonder dat Emmi hiervoor aansprakelijk is. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Emmi blijven na een dergelijke beëindiging van kracht.

De Gebruiker is verplicht om bij een eventuele registratie (indien van toepassing) waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en Emmi onmiddellijk te informeren over mogelijke wijzigingen. Indien toegangsgegevens (zoals codes/ wachtwoorden) aan de Gebruiker zijn verstrekt, dient de Gebruiker deze, ook na aanpassing daarvan, uitsluitend

voor zijn persoonlijke gebruik toe te passen, en deze vertrouwelijk te behandelen en tegen onbevoegde toegang van derden te beschermen.

Gebruik van de Website

De Website mag alleen worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden. De Website mag met name niet worden gebruikt als:

 • door het gebruik inbreuk wordt gemaakt op toepasselijke regionale, nationale of internationale wet- en regelgeving;
 • het gebruik anderszins de rechten van een andere persoon schendt;
 • het gebruik in strijd met de wet of frauduleus is of overige illegale of frauduleuze doeleinden of doelstellingen worden nagestreefd;
 • het gebruik ertoe dient ongewenste of ongeoorloofde promotionele of verkoopbevorderende materialen of overige soortgelijke reclame (spam) door te geven; 
 • en gegevens of overige materialen worden doorgegeven, verstuurd of geüpload, dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, (tijd)bommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's bevat of soortgelijke computercodes bevat die tot doel hebben de werking van overige software of hardware nadelig te beïnvloeden.

Links

U kunt met een link verwijzen naar onze Website, mits dit gebeurt op een manier die geschikt en rechtmatig is en waardoor de reputatie van de Emmi-groep niet in gevaar wordt gebracht of misbruikt wordt. Er mag niet worden verwezen op een manier die een vorm van verbinding met, associatie met, toestemming van of goeddunken door de Emmi-groep suggereert. Emmi behoudt zich het recht voor om haar toestemming tot het plaatsen van links op elk moment te herroepen.

Emmi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door derden beheerde websites die via deze Website kunnen worden bereikt. Emmi draagt geen verplichtingen, doet geen toezeggingen, geeft geen garanties en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk (hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet) met betrekking tot alle inhoud van andere websites. Alle links op deze Website worden slechts ter beschikking gesteld om het u makkelijk te maken en dit betekent niet dat Emmi het eens is met de inhoud van deze websites dan wel deze inhoud aanbeveelt.

Intellectueel eigendom

De naam van Emmi, het logo, de beeldmerken en de merknamen zijn het uitsluitend eigendom van Emmi en/of van de met haar verbonden ondernemingen of haar licentiegevers. Er wordt geen toestemming voor het gebruik daarvan gegeven. De Website en de inhoud daarvan zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechtwet- en regelgeving en andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van intellectueel eigendom.

Met betrekking tot de Website en de inhoud daarvan (incl. eventuele voor privégebruik ter beschikking gestelde downloads, enz.) berusten de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten bij Emmi en/of de met haar verbonden ondernemingen c.q. haar licentiegevers.

Zoals hieronder is uiteengezet, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emmi afzonderlijke onderdelen van de Website niet worden verveelvoudigd, gemodificeerd, gekopieerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. U mag de inhoud van de Website oproepen en weergeven op het beeldscherm van een computer of voor eigen gebruik printen (met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement), mits u alle instructies inzake auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in acht neemt. Door gebruik dat niet plaatsvindt overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden riskeert u aanspraken wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Emmi-groep en/of derden.

Toezendingen

Met uitzondering van persoonsgegevens worden alle opmerkingen, voorstellen, ideeën of overige inhoud die u Emmi toezendt of anderszins doet toekomen (hierna te noemen 'Toezending') beschouwd als doorgegeven op niet-vertrouwelijke basis. Op Emmi rust geen enkele verplichting om dergelijke Toezendingen vertrouwelijk te behandelen en Emmi heeft het recht deze geheel naar eigen oordeel zonder tijdelijke en geografische beperkingen kosteloos te gebruiken en te gelde te maken.

Bescherming van persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Emmi wordt uiteengezet in het Privacy Statement. Het Privacy Statement vormt onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Het Privacy Statement kan worden gevonden via de link Privacy & Cookie Statement.

Aansprakelijkheid

De Website wordt zonder enige verplichting, toezegging of garantie ter beschikking gesteld. Emmi, de met haar verbonden ondernemingen en haar gemachtigden, directies, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers van al deze ondernemingen sluiten, voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van enige aard (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, prijsvoordelen of vergeefse kosten), die ontstaat door of in verband met uw toegang tot of het gebruik van deze Website of uw vertrouwen op de Website. Dit geldt onafhankelijk van de vraag of een dergelijk verlies of schade ook bij een normale gang van zaken zou zijn ontstaan dan wel anderszins redelijkerwijs voorzienbaar is of door enige fout of tekortkoming van de Website (opzettelijk of nalatig) ontstaat. Hiervan is uitgezonderd de aansprakelijkheid voor dood of letsel die het gevolg is van nalatigheid of schuld van Emmi, de met haar verbonden ondernemingen en haar gemachtigden, directies, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers van al deze ondernemingen. Eveneens uitgesloten zijn de uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid bij opzet of grove nalatigheid van Emmi, de met haar verbonden ondernemingen en haar gemachtigden, directies, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers.

Hoewel Emmi haar uiterste best doet om virussen of andere schadelijke computercodes te weren van deze Website, is zij noch direct, noch indirect , verantwoordelijk of aansprakelijk voor virussen of vergelijkbare computercodes. U dient zelf passende maatregelen te treffen voordat u de Website gebruikt of inhoud downloadt.

Deze paragraaf 'Aansprakelijkheid' heeft geen betrekking op de aansprakelijkheid van Emmi voor producten en diensten die worden afgenomen via andere websites, die met de Website

verbonden zijn. Deze transacties worden beheerst door de op die websites van toepassing zijnde toepasselijke voorwaarden.

Slotbepalingen

Indien Emmi geen beroep doet op of aanspraak maakt op afzonderlijke onderdelen of rechten van deze Gebruiksvoorwaarden, doet zij daarmee geen afstand daarvan en tast dit niet haar recht aan om dit alsnog te doen, tenzij Emmi met een dergelijke afstand schriftelijk heeft ingestemd.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die voorzien in de toepassing van een ander recht. De rechtbank van de plaats van vestiging van Emmi is bij uitsluiting bevoegd. Ter bescherming van haar auteursrechten of ter handhaving van andere aan Emmi toekomende rechten, is Emmi echter ook gerechtigd om een beroep te doen op elke andere bevoegde rechtbank, een en ander onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving die bepaalt dat de rechtbank van uw woonplaats bevoegd is.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing onder het voorbehoud van andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 25 mei 2018. Ze zijn toegankelijk via onze Website en kunnen worden afgedrukt.